Transaksione Swap

Transaksione Swap

Kontrata midis nesh!

Swap janë kontrata të lidhura ndërmjet klientit dhe bankës për të blerë/shitur një sasi fondesh me një normë të caktuar dhe në të njëjtën kohë për t’i riblerë/rishitur të njëjtën sasi fondesh, me datë valutë të mëvonshme dhe normë të pandryshuar, të njëjtit bashkëpunëtor.