Transaksione Bankare Elektronike

Transaksione Bankare Elektronike

SOGE / SMS është krijuar per atë grup të klientëve, të cilet preferojnë të “hyjnë” në llogaritë e tyre nëpërmjet telefonave celular për transaksionet e verifikimeve dhe balancave në llogari.

Përfitimet nga Sherbimi SOGE / SMS:

Tatime me Deklarim (ku përfshihen Tatim Fitimi, TVSH -ja, si dhe Tatimi mbi të ardhurat e punës).
  • Sigurimet Shëndetësore dhe Shoqërore

  • Tatime e Taksa të tjera (ku përfshihen 10% Tatim Fitimi, Tatimi në burim si dhe Tatim qeraje).

  • Tatime e Taksa të tjera (ku përfshihen 10% Tatim Fitimi, Tatimi në burim si dhe Tatim qeraje).

  • Pagesa me konvertim brenda dhe jashtë vendit.

  • Zëvëndësimi i llogarive egzistuese me formatin e ri IBAN (i detyrueshem nga Banka e Shqiperisë).