Mos dëgjo ç’bëjnë të tjerët! Me kredinë tonë ti mund të:

Banka OTP , house logo

Blesh një shtëpi më të madhe

Banka OTP , location logo

Shpërngulesh në një zonë më të mirë të qytetit

Banka OTP , beach logo

Blesh një shtëpi pushimi në bregdet

Banka OTP , money logo

Kryesh një investim në pasuri të patundshme

Llogarisni këstin tuaj!

EURO
0 EURO 300,000 Euro
1 Vit 25 Vjet
Kësti yt është:

Shembull:

Për një kredi 70,000 EUR, për afat 25 vjet, kësti i kredisë është vetëm 360 EURO

Si mund të aplikoj?

Dua të aplikoj!

Nëse keni pyetje ose paqartësi ose ndiheni më komod të dërgoni aplikimin tuaj me anë të një telefonate, një nga agjentët tanë do t’ju përkrahë përgjatë gjithë procesit.


  Me plotësimin e të dhënave në fushat më sipër, Ju jepni pëlqimin për procesimin e këtyre të dhënave
  Lexo më shumë nga Banka dhe lejoni që Agjenti i Bankës OTP Albania sh.a t’ju telefonojë për një vlerësim paraprak. Banka OTP Albania sh.a siguron subjektet e të dhënave personale se të dhënat e tyre mblidhen dhe përpunohen vetëm për qëllime të realizimit të marrëdhënies bankare, në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.9887, datë 10.3.2008, « Për mbrojtjen e të dhënave personale » dhe aktet nënligjore për zbatim të tij. Për më tepër, lutem referojuni « Politikave të Privatësisë » publikuar në faqen zyrtare të Bankës.Lexo më pak

  Të gjitha fushat janë të detyrueshme

  Çfarë do të ndodhë?

  1. Banka OTP , landing svg

   Ju do të telefonoheni nga një agjent i bankës i cili do t’ju bëjë një vlerësim paraprak.

  2. Banka OTP , landing svg second

   Nese ju plotësoni kushtet paraprake, agjenti yne do t’ju rezervojë një takim në një nga degët e bankës.

  3. Banka OTP , landing svg third

   Aplikimi juaj do të shqyrtohet dhe ju do të njoftoheni për vendimin.

  Pyetje dhe Përgjigje

  Garancitë që kërkohen për këtë kredi janë në përzgjedhje të sa më poshte:
  • Hipotekë Pasuri e Paluajtshme e cila do të vlerësohet sipas procedurës standarte të bankës dhe vlerësuesve të aprovuar nga banka dhe duhet të mbulojë në masën minimumi 130% e shumës së kredisë
  • Garanci Depozitë (Cash Collateral) mbulim në masën 110% të kredisë
  • Mbulimi i kredisë me Obligacione Thesari (T-bonds)
  1. Vërtetim i të ardhurave (Vërtetim Page, lëvizjet e llogarisë për vitin e fundit nga banka, kontrata e punës)
  2. Dokument identifikimi i vlefshëm (pasaportë, ID)
  3. Çertifikatë familjare
  4. Dokumentat e kolateralit (çertifikatë pronësie e shoqëruar me origjinën e pronës dhe foto të kolateralit)
  5. Në rast të ardhurave nga biznesi: Dokumentacioni i biznesit (Ekstrakt nga QKR, liçencë) dhe dokumentacioni financiar
  Klienti ka të drejtën të parapaguajë të gjithën ose një pjesë të shumës së principalit të kredise së papaguar deri në atë kohë, plus interesin e arritur deri në datën e parapagimit, duke paguar një komision për shlyerje të parakohshme mbi shumën e parapaguar, sipas kërkesave rregullatore nga Banka e Shqipërisë.
  Principali dhe interesi paguhen me këste mujore të barabarta në të gjithë rrjetin e degëve tona apo nëpërmjet aplikacionit online banking
  Po, gjithsesi aplikimi do të jetë subjekt aprovimi konform politikave të bankës