Rezervo një takim1

  Rezervo një takim

  "Pas plotësimit të të dhënave të mëposhtme, ju do të kontaktoheni nga stafi i bankës tonë për dhënien e një informacioni më të detajuar të produktit për të cilin keni interes.

  Plotësimi i formularit konsiderohet si angazhim i bankës për të vijuar me procedurën për përcaktimin e të dhënave që nevojiten për të caktuar një takim në mënyrë që të arrihet paraqitja juaj fizike pranë njërës nga degëve të Bankës OTP Albania.

  Femer

  Femër

  Mashkull

  Mashkull

  *Ju lutem siguroni për saktësinë e numri të telefonit pasi është mënyra e vetme e kontaktimit nga banka.


  Pranoj

  Pranoj

  *Fushë e detyrueshme

  "Në kuadër të përdorimit të faqes zyrtare të internetit www.otpbank.al, OTP Bank sh.a mund të mbledhë në mënyrë direkte (nëpërmjet plotësimit të formularëve të aplikimit për punë, akses në shërbimet online, aplikim ankesa online) apo indirekte (adresa IP e kompjuterit tuaj) të dhëna me karakter personal, të cilat rregjistrohen në sistemet e saj apo të ofruesve të shërbimit të autorizuar prej saj. Plotësimi i këtyre të dhënave është vullnetar.

  Me plotësimin e të dhënave dhe shtypjen e butonit të vazhdimit, subjektet e të dhënave japin pëlqimin për procesimin e mëtejshëm të tyre. OTP Bank sh.a siguron subjektet e të dhënave personale se të dhënat e tyre mblidhen dhe përpunohen vetëm për qëllime të realizimit të marrëdhënies bankare duke marrë të gjitha masat fizike, teknike dhe operacionale për ruajtjen e konfidencialitetit si dhe mbrojtjen nga humbja, shkatërrimi, dëmtimi apo edhe shpërndarja e paautorizuar, në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.9887, datë 10.3.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" përgjatë gjithë marrëdhënies bankare dhe në vijimësi.

  Duke u njoftuar për përmbajtjen e kësaj rubrike, subjeket e të dhënave kanë pranuar kushtet dhe termat në lidhje me Politikat e Privatësisë së Bankës.