Raporti dhe projekt – marrëveshja e bashkimit

Raporti dhe projekt – marrëveshja e bashkimit

Banka OTP Albania sha dhe Banka Alpha Albania sh.a kanë filluar procesin e bashkimit me përthithje, ku Banka OTP Albania sh.a do të jetë banka përthithëse dhe Banka Alpha Albania sh.a banka e përthithur. Për këtë qëllim, palët kanë nënshkruar në datën 12 gusht 2022 raportin dhe projekt – marrëveshjen e bashkimit të cilat i gjeni të publikuara mëposhtë.

Procesi i bashkimit do t’i nënshtrohet miratimit të autoriteteve rregullatore dhe pritet të ndodhë brenda vitit 2022. Në përfundim të këtij procesi, Banka OTP Albania sh.a do të jetë subjekti juridik, të cilit do t’i transferohen të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur, Banka Alpha Albania sh.a

Raporti dhe projekt – marrëveshja e bashkimit