Paketa PRO

Paketa PRO

Ndërtuar rreth jush

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

 • Paketa ofrohet pa afat;

 • Përmbajtja e paketës:

-Llogari rrjedhëse

-Kartë debiti MasterCard për Person Fizik

-SMS Banking

-Online Banking

*Për të gjithë klientët e rinj me status ligjor Persona Fizikë, komisioni mujor i mirëmbajtjes së llogarisë ose paketa PRO do të jetë 0 lek për vitin e parë, ose do të aplikohet një zbritje prej 50% e çmimit për dy vitet e para. Kjo ofertë është e vlefshme deri në dt. 30 shtator 2021.

PERFITIMET E KLIENTIT

 • Zbritje mbi çmimet e produkteve të përfshira në paketë;

 • Tërheqje dhe depozitime pa komision nga llogaria rrjedhëse;

 • Aksesim 24 orë në ditë, në 7 ditë të javës i Llogarisë Rrjedhëse nëpërmjet Kartës së Debitit;

 • Tërheqje nëpërmjet Kartës së Debitit pa komision në çdo ATM të OTP Bank;

 • Pagesë pa komision në çdo POS brenda vendit;

 • Mundësi e aksesimit të llogarisë nga të gjtha ATM dhe POS jo vetëm brenda por edhe jashtë vendit;

 • Blerje në internet nëpërmjet Kartës së Debitit duke shfrytëzuar fondet në llogarinë e biznesit;

 • Informacion i menjëhershëm për çdo arkëtim ose dalje fondesh nga Llogaria Rrjedhëse, nëpërmjet shërbimit SMS Banking;

 • Kryerjen e pagesave të faturave të ndryshme utilitare, kryerja e pagesave të Tatimeve dhe të Taksave, të Sigurimeve Shoqërore etj, nëpërmjet shërbimit Online Banking;

 • Kryerja e transfertave brenda dhe jashtë vendit për llogari të biznesit pa qënë e nevojshme që klienti të paraqitet në bankë;