Paketa Kredi

Paketa Vizion

Paketa Kredi

Lehtësojmë përditshmërinë!
Paketa Kredi i ofrohet të gjithë klientëve kredimarrës të cilët krahas llogarisë bashkëemërore me të cilën është lidhur kredia janë të pajisur edhe me llogari rrjedhëse individuale. Duke u pajisur me këtë paketë në llogarinë individuale, klientëve ju ofrohet mundësia të kontrollojnë llogarinë bashkëemërore dhe detajet e kredisë në çdo moment.

Përmbajtja e Paketës Kredi:

  • Llogari rrjedhëse

  • SMS Banking

  • Online Banking

Përfitimet nga Paketa Kredi:

  • Informacion i menjëhershëm nëpërmjet shërbimit SMS banking për çdo arkëtim ose dalje fondesh nga llogaria rrjedhëse si: depozitim i fondeve për pagesën e këstit, pagesë e këstit të kredisë, balanca e llogarisë rrjedhëse; etj.

  • Kontroll në çdo moment nëpërmjet platformës Online Banking mbi të gjitha detajet e kredisë Tuaj;

  • Kryerjen e pagesave të faturave utilitare, kryerjen e xhirimeve ose transfertave në çdo moment nëpërmjet shërbimit Online Banking;

  • Informacion nëpërmjet platformës Online Banking mbi fushata të rëndësishme të organizuara nga banka.