Overdrafti

Overdraft

Overdrafti

Përfitimet nga Kredia Overdraft

 • Një shumë më të lartë se paga juaj mujore të cilën mund ta përdorni në çdo moment

 • Norma interesi konkurruese.

 • Shpejtësi në aprovim

 • Rinovim automatik

 • Linjë të hapur në çdo kohë që keni nevojë

Më shumë nga Kredia Overdraft

 • Shuma maksimale: ndyshon në varësi të institucionit

-Për punonjës të sektorit publik deri në 3 paga mujore neto

-Për punonjës të sektorit privat deri në 2 paga mujore neto

 • Afati: 12 muaj, me të drejtë rinovimi.

 • Monedha: monedha e overdraftit është në të njëjtën monedhë me pagën e klientit.

 • Norma e Interesit: interesi është i ndryshueshëm dhe bazohet në Buletinin e Kredive Retail.

 • Mënyra e Ripagesës: principali mund të paguhet në çdo moment; interesi paguhet me baza 3-mujore.

 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e OVD, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesëshme apo totale përpara maturimit të kredisë. Nuk aplikohen komisione shtesë.

 • Kolaterali: nuk kërkohet kolateral dhe as bashkë-huamarrës për OVD.

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Overdraft mbi pagën

Si mund të përfitoni Kredinë Overdraft

Këtë produkt mund ta përfitojnë vetëm klientet të cilët kanë një marrëveshje të kreditimit të pagës nëpërmjet bankës sonë

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja).

 • Dokumenta Indentifikimi (ID apo Pasaportë)

 • Marrëveshja e Pagës e firmosur me bankën.

*Banka rezervon të drejtën të kerkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme