OSSH

Procesi në vijim nuk konsiderohet aplikim zyrtar. Forma e mëposhtme është krijuar për t’iu dhënë mundësinë
personave të interesuar për kredi, që të familjarizohen me pyetjet që do t’iu drejtohen gjatë aplikimit në degë.
Plotësimi i këtij formulari nuk konsiderohet angazhim i bankës për të vijuar procedurën e aplikimit pa paraqitjen
tuaj fizike pranë njërës nga degët e OTP Bank.
Pas plotësimit të të dhënave të mëposhtme, ju do të kontaktoheni nga stafi i bankës në numrin e kontaktit që
keni dhënë në këtë formular.

Për më tepër informacion ju lutem të na kontaktoni

0800 48 48 (pa pagese)

068 20 17 037

OTP Bank

ONE STOP SHOP

INFORMACION PERSONAL


STATUSI CIVIL


Keni qënë Ju ose person i familjes suaj dënuar më parë? (shënoni po ose jo):

Nëse përgjigja eshte po, shpjegoni me hollësi

EKSPERIENCA PROFESIONALE


PUNESIMI AKTUAL

PUNESIMI I MEPARSHEM

PUNE TE DYTE (PART TIME) NESE KENI

TE ARDHURA TE TJERA NESE KENI

Qera nëse keni

Biznes privat nëse keni:

Të tjera nëse keni:

SHPENZIMET MUJORE FAMILJARE

Qera nëse keni:

Kredi nëse keni:

Të tjera nëse keni:

MAREDHENIE ME BANKAT E TJERA NESE KENI

TE DHENA MBI NEVOJEN E FINANCIMIT


SHUMA QE KERKONI PRANE BANKES

QELLIMI I KREDISE

PJESETARET E FAMILJES


BASHKESHORTI/BASHKESHORTJA

PUNESIMI AKTUAL

PUNESIMI I MEPARSHEM

PUNESIMI I MEPARSHEM

E RENDESISHME: Te gjithe aplikuesit duhet te lexojne me kujdes shenimet me poshte:

 • Pranoj qe OTP Bank do te kontaktoje cdo autoritet per te verifikuar informacionin e dhene.
 • Pranoj qe ky informacion do te perdoret per te vleresuar vetem kerkesen per kredi sipas rregullores se bankes.

DEKLARATA E APLIKUESIT

 • Deklaroj se informacioni i dhene ne kete aplikim eshte i vertete , I plote dhe I sakte..
 • Pranoj qe cdo deshmi e rreme ose flasifikim dokumenti ose fakti material , ndikon ne perjashtimin e vleresimit te kerkeses per kredi.
 • Megjithe korrektesine e informacionit, OTP Bank ka te drejten e refuzimit te ketij aplikimi.
 • Ne cdo rast fleta e aplikimit do te mbetet prane OTP Bank.

DEKLARATA E BANKES

 • OTP Bank angazhohet për të bërë më të mirën e mundshme për t'iu përgjigjur aplikimit tuaj brënda një periudhe sa më te shkurtër, duke filluar nga momenti i dorëzimit të dokumentave në degë.
 • Ju informojmë që Banka, mund t'iu kontaktojë sërisht në rast se dosja juaj do të ketë nevojë për informacione shtesë. s.

Firma e Aplikuesit

Firma e Punonjësit të Bankës

Data: _____/_____/_____

TË DHËNAT E KREDISË


TË DHËNAT FINANCIARE


Të ardhurat mujore neto

Statusi të punësuarve

Periudha e punësimit

TË DHËNAT PERSONALE


"Në kuadër të përdorimit të faqes zyrtare të internetit www.otpbank.al, OTP Bank sh.a mund mbledhë në mënyrë direkte (nëpërmjet plotësimit të formularëve të aplikimit për punë, akses në shërbimet online, aplikim ankesa online) apo indirekte (adresa IP e kompjuterit tuaj) të dhëna me karakter përsonal, të cilat regjistrohen ne sistemet e saj apo të ofruesve të shërbimit të autorizuar prej saj. Plotësimi i këtyre të dhënave është vullnetar. Me plotësimin e të dhënave dhe shtypjen e butonit të vazhdimit, subjektet e të dhënave japin pëlqimin për procesimin e mëtejshem të tyre. OTP Bank sh.a siguron subjektet e të dhënave përsonale se të dhënat e tyre mblidhen dhe përpunohen vetëm për qëllime të realizimit të marrëdhënies bankare duke marrë të gjitha masat fizike, teknike dhe operacionale për ruajtjen e konfidencialitetit si dhe mbrojtjen nga humbja, shkatërrimi, dëmtimi apo edhe shpërndarja e pautorizuar, në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.9887, datë 10.3.2008, "Për mbrojtjen e të dhënave përsonale" përgjatë gjithë marrëdhënies bankare dhe në vijimësi. Duke u njoftuar për përmbajtjen e kësaj rubrike, subjket e të dhënave kanë pranuar kushtet dhe termat në lidhje me Politikat e Privatësisë së Bankës.

GENERAL INFORMATION


CIVIL STATUS


Have you or your family member previously been convicted? (tick yes or no):

If the answer is yes, explain in detail

PROFESSIONAL EXPERIENCE


CURRENT EMPLOYMENT

PREVIOUS EMPLOYMENT

PART TIME JOB (if any)

OTHER INCOME (if any)

Rent (if any)

Private business (if any)

Other (if any)

MONTHLY FAMILY EXPENDITURES

Rent (if any)

Loan (if any)

Other if you have:

RELATIONSHIP WITH OTHER BANKS IF YOU HAVE

LOAN DATA


THE AMOUNT REQUESTED TO THE BANK

LOAN PURPOSE

FAMILY MEMBERS


HUSBAND/WIFE

CURRENT EMPLOYMENT

PREVIOUS EMPLOYMENT

IMPORTANT: All applicants should read the following notes carefully:

 • I accept that OTP Bank will contact any authority to verify the information provided.
 • I agree that this information will be used to evaluate only the credit request under the bank regulation.

APPLICANT STATEMENT

 • I declare that the information provided in this application is true, complete and accurate ..
 • I acknowledge that any false evidence or document disclosure or material fact affects the exclusion of the loan request
 • Despite the correctness of the information, OTP has the right to refuse this application.
 • In any case, the application sheet will remain with OTP.

BANK STATEMENT

 • OTP Bank is committed to do its best to respond to your application within a short period of time, starting with the filing of the documents in the branch.
 • We inform you that the Bank may contact you again if your file will need additional information.

The Applicant's Signature

Bank Employee Signature

Date: _____/_____/_____