Njoftimet me te Fundit

Të nderuar klientë,

Në përshtatje me kërkesat e situatës që po kalojmë, po përpiqemi të thjeshtojmë komunikimin mes nesh, juve dhe Bankës.
Kjo hapësirë është krijuar për këtë qëllim dhe në mënyrë që të gjendet lehtësisht informacioni i përditësuar në çdo kohë. Si rrjedhim, këtu do të mund të gjeni: të gjitha njoftimet e publikuara nga Banka OTP Albania në lidhje me orarin zyrtar të punës në shërbim të klientëve, njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet, udhëzime rreth proceseve dhe formularë të nevojshëm; çdo gjë qe i takon kësaj faze të përkohshme, të cilën po e kalojmë së bashku.
Kjo hapësirë ka tre mjedise të dedikuara për qëllime të ndryshme.

– Njoftimet zyrtare të bankës
– Pyetjet e zakonshme dhe përgjigjet përkatëse
– Sugjerimet e Bankës

Banka OTP Albania mbetet e angazhuar në ofrimin e gjithë mbështetjes së nevojshme, në kapërcimin e kësaj situate të vështirë. Në krah të zhvillimeve, ju do informoheni për çdo ndryshim nëpërmjet kanaleve tona të komunikimit digjital. Për çdo pyetje ose paqartësi ju ftojmë të kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit 0800 4848.

Pyetje të Përgjithshme

 • Banka ka dezinfektuar të gjithë mjediset e saj në degë edhe në zyra administrative. Gjithashtu çdo ditë bëhet pastrim dhe higjenizim i mjeteve në përdorim në këto mjedise dhe hapësirave të punës.

 • Punonjësit e bankës janë të pajisur me të gjithë mjetet e nevojshme dhe janë udhëzuar vazhdimisht të ndjekin rregullat e komunikuara si nga OBSH dhe nga vetë Banka OTP për ruajtjen e higjenës dhe të tjera rregulla për minimizimin e riskut të infektimit nga COVID-19.

 • Punonjësve të bankës të cilët kishin udhëtuar kohët e fundit në vende të hartës së OBSH-së mbi përhapjen e COVID-19, ju kerkua të vetëkarantinohen menjëherë.

 • Në rast të punonjësve tanë me simptoma gripi të ngjashme me Covid-19 nuk do të paraqiten në punë.

 • Banka OTP Albania ka vënë në zbatim çdo udhëzim të komunikuar nga OBSH, Shteti Shqiptar dhe Grupit OTP. Masat e listuara me lart janë marrë menjëherë për të zvogëluar riskun.

 • Banka OTP Albania synon në mënyrë të panegocioueshme sigurinë dhe shëndetin e çdo anëtari të ekipit të saj dhe çdo klienti të cilit i nevojitet shërbim bankar.

Pyetje mbi shërbimin bankar

 • Ju mund të kryeni veprime bankare në të 37 degët e Bankës OTP Albania sipas orarit zyrtar të publikuar. Gjithsesi banka ju sugjeron të evitoni vizitat e panevojshme në degë, kur bëhet fjalë për shërbime të mundura nëpërmjet Kartave Bankare, ATMs dhe Online Banking.

 • Banka OTP ka njoftuar që duke nisur nga data 13 mars për një periudhe të kufizuar, në ndihmë të klientëve, do ofrojë falas çdo transaksion në Online Banking, ATM dhe me Karta.

 • Informacione të përditesuara do mund të gjeni në https://otpbank.al/njoftimet-me-te-fundit/, në Facebook dhe Instagram të Bankës OTP Albania

 • Të gjitha degët e bankës janë të hapura.

Në cilin nga ATM-të tuaja mund të tërheq para gjatë këtyre ditëve?

 • Në të gjithë 77 ATM të bankës dhe 13 ATM partnere me logon e OTP, ju mund të kryeni veprime.

 • Ju nuk mund të tërhiqni më shumë para sesa limiti ditor që banka mundëson dhe që ju e keni dakordësuar.

 • Nëse dëshironi të ndryshoni limitet duhet të drejtoheni në degën e Bankës, më afër jush.

 • Ju mund të verifikoni limitet përkatëse të dakordësuara në Online Banking të OTP Bank Albania.

 • Nga ana e bankës nuk ka pse dhe nuk do të ketë asnjë vonesë në kreditimin e pagës në llogarinë tuaj personale per vlerën që punëdhënësi juaj do autorizojë Bankën të kalojë për ju.

Kontaktet me bankën janë

0800 48 48 falas nga brenda Shqipërisë

Mob: +355 68 40 12 121 / +355 69 40 12 121

Fax. +355 4 2 280 441

Email: info@otpbank.al

Ankesa: ankesa@otpbank.al

Pyetje mbi Kreditë

 • Ju mund të dërgoni kërkesën tuaj nëpërmjet faqes së https://otpbank.al/ossh/ ku është krijuar një formular për këtë qëllim

 • Ju mund të vizitoni degët tona gjatë orarit zyrtar të njoftuar

 • Ju mund të telefononi në 0800 48 48 apo të kontaktoni bankierin tuaj personal nëse jeni klient i bankës

 • Ju mund të dërgoni një email në info@otpbank.al

 • Për të mësuar rreth këtij shqetësimi, ju sugjerojmë të kontaktoni me Qendrën për Shërbimin e Klientit në 0800 48 48 ose bankierin tuaj personal.

 • Nëse ju keni vështirësi financiare si pasojë e regjimit të Gjendjes së Jashtëzakonshme rrjedhojë e Covid-19, duhet të ndiqni udhëzimin e OTP Bank Albania në www.otpbank.al/njoftimet-me-te-fundit/

Pyetje mbi Depozitat

 • Çdo veprim i lidhur me aktivitetin me bankën, është subjekt i dakordësimit kontraktual.

 • Nëse dëshironi të çelni depozitë te re, mund ta bëni lehtësisht nëpërmjet platformës Online Banking

Pyetje mbi Online Banking dhe veprimet në to

 • Çdo veprim i lidhur me aktivitetin me bankën, është subjekt i dakordësimit kontraktual.

 • Nëse nuk e keni blerë ndonjëherë këtë shërbim, duhet të paraqiteni në një nga Degët e Bankës. Sapo të aplikoni, do të pajiseni me kodet tuaja personale që të nisni ta përdorni menjëherë. Punonjësit tanë do ju asistojnë në kohë reale për shkarkimin e aplikacionit dhe për përdorimin lehtësisht të tij.

 • Nëse e keni blerë dhe nuk e keni shkarkuar apo aktivizuar: mjafton ta shkarkoni në AppStore ose PlayStore duke kërkuar OTP Bank Albania dhe më pas merrni kodet për ta aktivizuar duke telefonuar në 0800 48 48.

 • Online Banking ofrohet edhe në Aplikacion Mobile edhe në Web platform. Për këtë të fundit shkoni në www.otpbank.al

 • Verifikimi i balancave të llogarive, transaksioneve, depozitave, kartave dhe kredive tuaja.

 • Ju mund të kryeni një sërë pagesash në Online Banking (vetëm në platformën web): faturat e Ujësjellësit, të Energjisë Elektrike, të telefonisë celulare, Këstet e Kredive dhe detyrimet e Kartave të Kreditit, detyrimet Doganore dhe Taksore.

 • Ju mund të bëni transferta brenda llogarive tuaja dhe ndërbankare brenda ose jashtë Shqipërisë, me apo pa konvertim. Ndërmjet bankash të ndryshme jashtë vendit, mund të veproni vetëm nëpërmjet online banking në web.

 • Ju mund të merrni swift-in për të gjitha transfertat e kryera nga llogaria juaj brenda apo jashtë vendit

 • Ju mund të shkëmbeni mesazhe në kohë reale me bankën nëpërmjet funksionalitetit të mesazheve në Online banking.

Pyetje mbi Kartat Bankare dhe veprimet në to

 • Që të pajiseni me Kartë bankare të OTP Bank, duhet të paraqiteni në një nga Degët e Bankës.

 • Për pajisje me Kartë Debiti, dërgoni kërkesën tuaj përmes platformës Online Banking të OTP Bank.

 • Ju mund të paguani në çdo POS brenda dhe jashtë vendit me kartat contactless (me valë) të OTP Bank Albania dhe pagesa në to është pa komision.

 • PO, Ju mund të tërhiqni para me çdo kartë në ATM e bankave të tjera. Kujdes, verifikoni valutën që ofron ATM që zgjidhni të përdorni. Mbani parasysh që bankat e tjera aplikojnë komision.

 • PO, ju mund të tërhiqni para në ATM e Bankës OTP me karta të bankave të tjera.

 • Që të rrisni limitin për blerje online ju duhet të paraqiteni në njërën nga degët e Bankës OTP Albania

 • Kurset e këmbimit të OTP Bank janë të publikuara në website të bankës, www.otpbank.al.

Banka otp, pagesa, fatura, IBAN, sebashku

I nderuar Klient,

Këtu më poshtë, gjendet formulari dhe shpjegimet për dorëzimin e kërkesës suaj për vlerësim të shtyrjes së pagesës së këstit të kredisë. Formulari duhet të plotësohet dhe të dërgohet tek Banka OTP Albania me të dhënat e sakta dhe e firmosur prej jush korrektësisht.

Kërkesa mund të dorëzohet në këto mënyra:
a) Të skanuar pas firmosjes, me email në info@otpbank.al, tek subject shkruani “Shtyrje Kësti”
b) Dorazi në degën ku keni kryer blerjen e Kredisë
c) Në Online Banking. Nëse e plotësoni nga Online Banking mjafton ta ruani dhe ajo konsiderohet e dorëzuar zytarisht edhe pa firmosje.

Hapat që duhet të ndiqen:
Formulari për aplikim të shtyrjes së pagesës së këstit/ve të kredisë mund të gjendet në këtë faqe dhe në platformën Online Banking të Bankës OTP Albania. Ne sugjerojmë të përdorni online banking, pasi plotësimi i formës në këtë platformë nuk kërkon firmosje fizike të saj. Në këtë dokument (Udhëzim për Plotësim në Online Banking) keni të shpjeguar shumë qartë se si duhet të plotësohet formulari në Online Banking.

1 – Këtu gjenden dy formularë, respektivisht për Individë pagamarrës dhe Biznese.

Si fillim duhet të hapni dhe të ruani formën që ju përket sipas statusit tuaj. Nëse keni paqartësi për statusin, telefononi në 08004848. Nëse keni kredi edhe si Biznes edhe si Individ, duhet të plotësohen të dy format.

2 – Plotësoni fushat në formular. Nëse keni paqartësi për kuptimin e secilës fushë apo të informacionit që duhet të plotësoni në të, lexoni (Udhëzim për Plotësimin e Formularit).

Forma quhet e vlefshme nëse firmën/firmat e kredimarrësve janë me bojë blu.

Shënim: Sipas Urdhërit të Bankës së Shqipërisë, nr 1650 datë 17.03.2020, Banka OTP Albania duhet të marrë në shqyrtim kërkesën tuaj dhe t’ju kthejë përgjigje për vendimin brenda tre ditëve pune nga data e marrjes së kërkesës suaj. Kërkesa duhet të dorëzohet zyrtarisht në një nga mënyrat me lart.

LinkedIn
Share
Follow by Email
Instagram