Llogaria Rrjedhëse Biznes

Llogaria Rrjedhëse Biznes

Llogaria Rrjedhëse është produkti i parë për çdo klient bankar dhe përfaqëson çelësin për të përfituar të gjitha lehtësitë që ofrojnë produktet dhe shërbimet bankare.

Hapja dhe Manaxhimi i llogarive të klientëve rezidentë

 • Llogari të zakonshme biznesi

 • Llogari të njësive organizative të kompanive

 • Llogari për qëllime të veçanta

Hapja dhe Manaxhimi i llogarive të klientëve jo rezidentë

 • Ente ligjore jo-rezidente

 • Zyra diplomatike dhe konsullore

 • Misione ndërkombëtare dhe organizata jo-qeveritare

 • Përfaqësime të enteve ligjore jo-rezidente

 • Shoqata të huaja

Përfitimet nga një llogari biznesi

 • Depozitim i thjeshtë i kapitalit fillestar

 • Pagesa të shpejta dhe efikase brenda dhe jashtë vendit

 • Kreditim i menjëhershëm për llogaritë-depozitë

 • Përpunim automatik i urdhrit të pagesave

 • Mundësia për të lidhur kontratë për urdhërat ose debitim direkt

 • Manaxhimi i llogarisë nëpërmjet operimit bankar elektronik: SOGE / NET