Kredia Universal

Kredia Universal

Jepi ëndrrës jetë!

Mes të mirave që kjo kredi ju mundëson janë:

 • pajisje shtepiake elektrike

 • pajisje shtepiake elektronike,

 • mobilim,

 • arsim,

 • shëndetësi,

 • pushime etj.

Përfitimet nga Kredia Universal

 • Proçes i thjeshtë dhe i qartë

 • Dokumentacion i parashtruar

 • Lehtësi me dokumentat noteriale

 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira

Më shumë mbi Kredinë Universal

 • Shuma maksimale: deri në 7,000,000 Lek.

 • Afati: deri në 10 vjet .

 • Monedha: LEK, EURO

 • Norma e Interesit:

 • Të ardhura nga paga/qiraja: LEK: B.TH 12M+2.5%(min. 5.5%)

 • Të ardhura të tjera : B.TH 12M+3%(min. 5.5%)

 • Të ardhura nga paga/qiraja :  Euribor 12M+4.75%(min. 6%)

 • Të ardhura të tjera :  Euribor 12M+5%(min. 6%)

 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë. Nuk aplikohen komisione shtesë.

 • Kjo kredi kërkon kolateral

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë Universal.

Si mund të përfitoni Kredinë Universal

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin:

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja)

 • Dokumenta të kolateralit

 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

 • Kolaterali i pranuar nga banka

 • Hipotekë Pasuri e Paluajtshme me minimum mbulimi 143%.

 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë