Kredia Universal

Kredia Universal

Jepi ëndrrës jetë!

Mes të mirave që kjo kredi ju mundëson janë:

 • pajisje shtepiake elektrike

 • pajisje shtepiake elektronike,

 • mobilim,

 • arsim,

 • shëndetësi,

 • pushime etj.

Përfitimet nga Kredia Universal

 • Proçes i thjeshtë dhe i qartë

 • Dokumentacion i parashtruar

 • Lehtësi me dokumentat noteriale

 • Kreditim në tre monedha, LEK, EUR dhe USD

 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira

Më shumë mbi Kredinë Universal

 • Shuma maksimale: deri në 7,000,000 Lek.

 • Afati: deri në 10 vjet .

 • Monedha: LEK, EURO, USD

 • Norma e Interesit: LEK: deri në 7 vjet B.TH + 3% (min 5.5%); EUR: Lib. + 5% (min 6%); USD: Lib. + 7.5% (min 7.5%)

 • Norma e Interesit: LEK: deri në 10 vjet B.TH + 3.5% (min 6%).

 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë. Nuk aplikohen komisione shtesë.

 • Kjo kredi kërkon kolateral

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë Universal.

Si mund të përfitoni Kredinë Universal

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin:

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja)

 • Dokumenta të kolateralit

 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

 • Kolaterali i pranuar nga banka

 • Hipotekë e një pasurie të paluajtshme me mbulim 140% të vlerës së kredisë për shumat deri në 2,000,000 Lek dhe mbulim në masën 200% për shumat mbi 2,000,001 Lek.

 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë