Kredia me Kolateral Depozite

Kredia me Kolateral Depozite

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

Karakteristikat kyesore te kesaj kredie, jane:
 • Shuma maksimale: deri ne 95% te Depozites se perdorur si Kolateral.

 • Afati: kohezgjatja maksimale e kredise do te jete ne te njejten dite me afatin e maturimit te depozites .

 • Monedha: LEK, EURO

 • Norma e Interesit: interesi eshte i ndryshueshem dhe bazohet ne Buletinin e Kredive Retail.

 • Menyra e Ripageses : nje pagese (principal + interes) ne daten e maturimit.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pages ate pjesshme apo totale perpara maturimit te kredise bazuar ne Kushtet e Punes ne fuqi.

 • Bashke-huamarresi:

Nese huamarresi dhe mbajtesi i depozites me afat jane te njejtet persona, nuk kerkohet bashkehuamarres

Nese depozita qe ofohet si kolateral eshte bashkeemerore, te gjithe personat duhet te firmosin ne kontraten e kredise

Nese kredimarresi nuk eshte i njejte me mbajtesin e depozites, atehere mbajtesi i kesaj depozite do te jete dorezanes per kredine dhe do te nenshkruaje kontraten e huase.

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

Për të aplikuar për kredi me kolateral Depozitë, klienti mjafon të paraqesë:
 • Dokumenta Indentifikimi (ID apo Pasaportë)

AVANTAZHET E KLIENTIT

Nëpërmjet kësaj kredie, klienti përfiton:

 • Ka në llogari paratë e kërkuara

 • Nuk humbet interesat e depozitës me afat

 • Procedurë të shpejtë aprovimi