Kredia Konsumatore Ekspres

Kredia Konsumatore Ekspres

Planifiko gjatë, realizo shpejt

Kjo kredi ju mundëson të mirat në vijim dhe më tepër;

 • Aparate elektrike dhe elektronike ;

 • Mobilje për shtëpinë tuaj;

 • Pajisje për ajër të kondicionuar;

 • Kompjuter personal ;

 • Financimin e pushimet tuaja

 • Studimet e fëmijëve, etj

Përfitimet nga Kredia Konsumatore Ekspress

 • Proçes i shpejtë;

 • Me pak dokumentacion të nevojshëm;

 • Nuk nevojitet kolateral;

 • Financim i menjëhershëm;

 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira

Më shumë mbi Kredinë Konsumatore Ekspress

 • Shumë financimi deri në 1,000,000 Lekë;

 • Afat shlyerje deri në 7 vjet ;

 • Këste mujore të pandryshueshme për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë ;

 • Interes fiks për kohëzgjatje fikse të kredisë :

– Kohëzgjatje deri në 1 vit : Norma e interesit 4.0%

– Kohëzgjatje 1 deri në 2 vjet : Norma e interesit 7.5%

– Kohëzgjatje 2 deri në 3 vjet : Norma e interesit 8.5%

– Kohëzgjatje 3 deri në 5 vjet : Norma e interesit 9.5%

– Kohëzgjatje 5 deri në 7 vjet : Norma e interesit 10.0%

 • Kjo kredi ofrohet vetëm në monedhën LEK

Si mund të përfitoni Kredinë Konsumatore Ekspress

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni te Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:
 • Dokumentat e biznesit (Ekstrakt nga NRC, license);

 • Certifikatë pronësie për godinën ku zhvillohet aktiviteti ose marreveshje qeraje e verifikueshme.

 • Dokumentacion financiar (deklarimi vjetor i taksave për periudhën e fundit, bilanci, fatura për taksat e paguara, dhe librin e shitjeve dhe blerjeve)
 • Dokument identifikimi (pashaportë, ID)
 • Certifikatë familjare
 • Autorizim nga klienti për të kerkuar informacion në CR e Bankës së Shqipërisë
 • Dokumentat e kolateralit (certifikatë pronësie e shoqëruar me burimin e pronësisë dhe foto të kolateralit)
 • Marrëveshje kredie me Banka të tjera/ statement të llogarive në bankat e tjera.