Kredia ime

  “Pas plotësimit të të dhënave të mëposhtme, ju do të kontaktoheni nga stafi i bankës sonë për dhënien e një informacioni më të detajuar të produktit për të cilin keni interes. Plotësimi i këtij formulari nuk konsiderohet angazhim i bankës për të vijuar procedurën e aplikimit pa paraqitjen tuaj fizike pranë njëres nga deget e OTP Bank.”

  TË DHËNAT E KREDISË


  RRETH JUSH  Ju lutem sigurohuni për saktësinë e numrit të telefonit pasi është mënyra e vetme e kontaktimit nga banka

  TË DHËNAT E PUNËSIMIT:

  TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET:

  TË TJERA


  * fushë e detyrueshme

  "Në kuadër të përdorimit të faqes zyrtare të internetit www.otpbank.al, OTP BANK sh.a mund mbledhë në mënyrë direkte (nëpërmjet plotësimit të formularëve të aplikimit për punë, akses në shërbimet online, aplikim ankesa online) apo indirekte (adresa IP e kompjuterit tuaj) të dhëna me karakter përsonal, të cilat regjistrohen ne sistemet e saj apo të ofruesve të shërbimit të autorizuar prej saj. Plotësimi i këtyre të dhënave është vullnetar.

  Me plotësimin e të dhënave dhe shtypjen e butonit të vazhdimit, subjektet e të dhënave japin pëlqimin për procesimin e mëtejshem të tyre. OTP Bank sh.a siguron subjektet e të dhënave përsonale se të dhënat e tyre mblidhen dhe përpunohen vetëm për qëllime të realizimit të marrëdhënies bankare duke marrë të gjitha masat fizike, teknike dhe operacionale për ruajtjen e konfidencialitetit si dhe mbrojtjen nga humbja, shkatërrimi, dëmtimi apo edhe shpërndarja e pautorizuar, në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.9887, datë 10.3.2008, "Për mbrojtjen e të dhënave përsonale" përgjatë gjithë marrëdhënies bankare dhe në vijimësi.

  Duke u njoftuar për përmbajtjen e kësaj rubrike, subjket e të dhënave kanë pranuar kushtet dhe termat në lidhje me Politikat e Privatësisë së Bankës.