Kredia e Gjelbër GEFF

GEFF kredi e gjelber

Investo Gjelbër! Kushton më lirë, jeton më mirë.

Çfarë është Kredia e Gjelbër GEFF?

Banka OTP Albania në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim mundësojnë financime për investimet në banesë për ekonominë e gjelbër, në linjë të plotë me parimet e Përgjegjësisë Sociale për jetesë të shëndetshme, dhe investime të qëndrueshme e miqësore me natyrën. Produkti i njohur si kreditimi i ekonomisë së gjelbër GEFF (Green Economy Financing Facility) financon të gjithë investimet që plotësojnë kriteret e pranueshmërisë së GEFF për investime të gjelbërta në sektorin e banimit. Për t’i stimuluar këto investime, klientët e Bankës OTP Albania do mund të marrin grant, në vlerë deri në 20% të mundësuar nga BE.

Si mund të përfitoni Kredinë e Gjelbër GEFF?

Për kredinë e gjelbër mund të aplikojnë individë të cilët kanë në pronësi, ose jetojnë në një shtëpi apo banesë dhe planifikojnë të investojnë në efikasitetin e burimeve energjitike për një ekonomi të gjelbër, si: efikasiteti i energjisë dhe burimeve të saj, energjia e rinovueshme, qëndrueshmëri ndaj efekteve të ndryshimeve klimaterike, etj.

Programi “Green Economy Financing Facilities” (GEFF) mbështetet nga fondet publike të Bashkimit Evropian, Republika e Austrisë, në kuadër të Investimeve të Ballkanit Perëndimor. Projektet e zbatuara, të verifikuara me sukses, dhe të klasifikuara si të pranuara për përfitimin e grantit përfshijnë kategoritë e mëposhtme:

 • 15% e kostove të pranueshme për një projekt brenda një banese individuale, ose shtëpie që përfshin një kategori të vetme të teknologjisë së zgjedhur nga Selektori i Teknologjisë GEFF

 • 20% e kostove të pranueshme për një projekt brenda një banese individuale ose shtëpie ku përfshihen paketa me më shumë se një kategori të teknologjive të zgjedhura nga Selektori i Teknologjisë GEFF.

*Për më shumë detaje shihni investimet e pranuara për grante për individë: tabela e granteve

Produktet bankare që përputhen me ofertën e grantit të BERZH janë: kredi konsumatore e pakolateralizuar, kredi hipotekore (përfshirë rikonstruksionet), si dhe kredi për investime në banesë (të njohura dhe pranuara nga GEFF).

Në vijim mund të njiheni me produktet që përputhen me këtë ofertë:

Kredi e Gjelbër Ekspres

Me Kredinë e Gjelbër Ekspres, ju do të përfitoni:

 • Shuma maksimale deri në 2,000,000 Lekë

 • Afati i shlyerjes së kredisë është 7 vjet

 • Financime vetëm në monedhën LEK

 • Këste mujore të pandryshueshme dhe normë fikse për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë

 • Normë fikse interesi prej 9%

Investimet që mund të kryeni nëpërmjet Kredisë së Gjelbër Ekspres

 • Pajisje ndriçimi dhe ventilimi

 • Pompa nxehtësie dhe kaldaja

 • Rezervuar të ujit të ngrohtë etj.

Kredi e Gjelbër Universal

Me Kredinë e Gjelbër Universal ju do të përfitoni:

 • Shuma maksimale deri në 50,000 EUR

 • Afati maksimal i shlyerjes së kredisë është 10 vjet

 • Financime në monedhën LEK / EUR

 • Norma e interesit Bono thesari + 3.5 (në LEK) dhe Euribor +5% (në Euro)

 • Kjo kredi është e ripagueshme me këste të barabarta mujore. Përjashtime mund të bëhen në raste të veçanta, kur ka sezonalitet të theksuar në të ardhurat e klientit.

Investimet që mund të kryeni nëpërmjet Kredisë së Gjelbër Universal

 • Dritare dhe dyer

 • Izolim termik (dysheme, i jashtëm, çati)

 • Panele diellorë për ujë të ngrohtë

Kredi e Gjelbër GEFF për Shtëpi

Me Kredinë e Gjelbër për Shtëpi, ju do të përfitoni:

 • Shuma maksimale: Deri në 50,000 EUR

 • Afati maksimal i shlyerjes së kredisë është 25 vjet

 • Financime në monedhën LEK / EUR

 • Norma e interesit Bono thesari +1.5% (në LEK) dhe Euribor +3.75% (në Euro)

Si mund të përfitoni Kredinë për Pasuri të Paluajtshme dhe Rinkonstruksion

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin:
 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qeraja, apo të dyja).

 • Dokumenta Indentifikimi (ID apo Pasaporte)

 • Dokumenta të kolateralit

*Banka rezervon të drejtën të kerkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.
 • Kolaterali: banka pranon si kolateral:

Hipotekë pasuri e paluajtshme me mbulim 150% të vlerës së kredisë

Depozitë me mbulim 110% e vlerës së kredisë

 • Siguri të tjera:

Kërkohet bashkë-huamarrës

Sigurim Jete dhe Prone në masën 110% të kredisë