Kredi për Shtepi dhe Rikonstruksion

Kredia per Shtepi dhe Rikonstruksion

S’ka si shtëpia jote!

Përfitimet nga Kredia për Shtëpi dhe Rikonstruksion

 • Këshillim profesional mbi tregun e pasurive të patundshme

 • Orientim drejt investimit më të mirë për ju

 • Përshtatje e kredisë sipas situatës suaj financiare

 • Procesim i shpejtë dhe i thjeshtë

 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë përfitime

Më shumë për Kredinë për Shtëpi dhe Rikonstruksion

Kredi për Shtëpi
 • Shuma maksimale: deri në 300,000 Euro.

 • Afati: deri në 25 vjet .

 • Monedha: LEK, EURO

 • Normat e Interesit*:

LEK: 2.4% fiks për vitin e parë ; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para ; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

LEK: 4.0% fiks 3 vitet e para ; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

EUR: 1.4% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Euribor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Euribor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 3.0% për 3 vitet e para; Vitet e tjera Euribor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 3.75% për 5 vitet e para; Vitet e tjera Euribor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë.

Kredi për Rikonstruksion Shtëpie

Karakteristikat kyesore të kredisë për rikonstruksion shtëpie janë:
 • Shuma maksimale: deri në 300,000 Euro

 • Afati: deri në 10 vjet .

 • Monedha: LEK, EURO

 • Norma e Interesit:

LEK: 2.4% fiks për vitin e parë ; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para ; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

LEK: 4.0% fiks 3 vitet e para ; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

EUR: 1.4% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 3.0% për 3 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 3.75% për 5 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
  Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonesë, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë.

Si mund të përfitoni Kredinë për Shtëpi dhe Rikonstruksion

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin:
 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja).

 • Dokumenta Indentifikimi (ID apo Pasaportë)

 • Dokumenta të kolateralit

Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

 • Kolaterali: banka pranon si kolateral:

– Hipotekë Pasuri e Paluajtshme me minimum mbulimi 143%

– Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë

 • Siguri të tjera:

– Kërkohet bashkë-huamarrës

Sigurim jete per shumat mbi 2,000,000 All ne mases 100% te shumes se kredise

Sigurim prone per shumat mbi 1,000,000 All ne masën 110% te shumes se kredise

 

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë për Shtëpi dhe Rikonstruksion