Kredi për Rikonstruksion

Kredia për Rikonstruksion

S’ka si shtëpia jote!

Kredi për Rikonstruksion

Karakteristikat kyesore të kredisë për rikonstruksion  janë:
 • Shuma maksimale: deri në 300,000 Euro

 • Afati: deri në 10 vjet .

 • Monedha: LEK, EURO

 • Norma e Interesit:

LEK: 2.4% fiks për vitin e parë ;

LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para ;

LEK: 4.0% fiks 3 vitet e para ;

ME PAS

Të ardhura nga paga/qiraja: B.TH 12M+1.65%(min.4.15%)

Të ardhura të tjera : B.TH 12M+1.75%(min.4.15%)

EUR: 1.4% fiks për vitin e parë;

EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para;

EUR: 3.0% për 3 vitet e para;

EUR: 3.75% për 5 vitet e para;

ME PAS

Të ardhura nga paga/qiraja: Euribor 12M+3.9%(min. 4.15%)

Të ardhura të tjera: Euribor 12M+4%(min. 4.15%)

 • Kredia hipotekare per rikonstruksion, ka si qëllim plotesimin e kerkesave dhe nevojave financiare te te gjithe klieteve te saj individe te cilet deshirojne: Rikonstruksion / Rinovimi i nje apartamenti/ shtëpi banimi/Zgjerimi i një apartamenti/ shtëpi banimi
 • Siguri të tjera:
 • Kërkohet bashkë-huamarrësSigurim jete per shumat mbi 2,000,000 All ne mases 100% te shumes se krediseSigurim prone per shumat mbi 1,000,000 All ne masën 110% te shumes se kredise
 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
  Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonesë, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë.

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë për Rikonstruksion