Kredi për pasuri të patundshme

Pasuri të Paluajtshme dhe Rikon

Kredi për pasuri të patundshme

Kjo kredi ju mundëson të mirat në vijim :

 • Tokë

 • Truall

 • Dyqane

 • Zyra

 • Rikonstruksion të objekteve ekzistuese

Përfitimet nga Kredia për pasuri të patundshme

 • Proçes i thjeshtë dhe i qartë

 • Dokumentacion i parashtruar

 • Lehtësi noteriale

 • Kreditim në dy monedha, LEK dhe EUR

 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira

Më shumë mbi Kredinë për pasuri të patundshme

 • Shuma maksimale për blerje dyqani/ zyre: deri në 300,000 Euro (jo më shumë se 80% e vlerës së blerjes)

 • Shuma maksimale për blerje toke: deri në 250,000 Euro (jo më shumë se 60% e vlerës së blerjes)

 • Afati: deri në 15 vjet .

 • Monedha: LEK, EURO

 • Normat e Interesit:

LEK: 2.40% fiks për vitin e pare;

LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para;

LEK: 4% fiks për 3 vitet e para;

ME PAS

Të ardhura nga paga/qiraja: B.TH 12M+1.75%(min.4.25%)

Të ardhura të tjera : B.TH 12M+1.85%(min. 4.25%)

EUR: 1.4% fiks për vitin e parë;

EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para;

EUR: 3.0% fiks për 3 vitet e para;

EUR: 3.75% fiks për 5 vitet e para;

ME PAS

Të ardhura nga paga/qiraja: Euribor 12M+4%(min. 4.25%)

Të ardhura të tjera : Euribor 12M+4.1%(min. 4.25%)

 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesëshme apo totale përpara maturimit të kredisë.

 

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë për Pasuri të Paluajtshme dhe Rikonstruksion.