Kredi për Pasuri të Paluajtshme dhe Rikonstruksion

Pasuri të Paluajtshme dhe Rikon

Kredi për Pasuri të Paluajtshme dhe Rikonstruksion

Kjo kredi ju mundëson të mirat në vijim :

 • Tokë

 • Truall

 • Dyqane

 • Zyra

 • Rikonstruksion të objekteve ekzistuese

Përfitimet nga Kredia për Pasuri të Paluajtshme dhe Rikonstruksion

 • Proçes i thjeshtë dhe i qartë

 • Dokumentacion i parashtruar

 • Lehtësi noteriale

 • Kreditim në dy monedha, LEK dhe EUR

 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira

Më shumë mbi Kredinë për Pasuri të Paluajtshme dhe Rikonstruksion

 • Shuma maksimale për blerje dyqani/ zyre: deri në 300,000 Euro (jo më shumë se 80% e vlerës së blerjes)

 • Shuma maksimale për blerje toke: deri në 250,000 Euro (jo më shumë se 60% e vlerës së blerjes)

 • Afati: deri në 15 vjet .

 • Monedha: LEK, EURO, USD

 • Normat e Interesit:

LEK: 2.4% fiks për vitin e parë ; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para ; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

LEK: 4.0% fiks 3 vitet e para ; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

EUR: 1.4% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 3.0% për 3 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 3.75% për 5 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

USD: 7.5% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(USD) + 4.5%, Min 7.5%;

 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesëshme apo totale përpara maturimit të kredisë.

RIKONSTRUKSION

Karakteristikat kyesore të kredisë për rikonstruksion pasuri të paluajtshme, janë:
 • Shuma maksimale: Deri në 300,000 Euro

 • Afati: deri në 10 vjet .

 • Monedha: LEK, EURO, USD

 • Normat e Interesit:

LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

LEK: 4% fiks për 3 vitet e para; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;

EUR: 1.9% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 3.0% fiks për 3 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

EUR: 3.75% fiks për 5 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;

USD: 7.5% fiks për vitin e pare; Vitet e tjera Libor(USD) + 4.5%, Min 7.5%;

 • Mënyra e Ripagesës : principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesëshme apo totale përpara maturimit të kredisë

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë për Pasuri të Paluajtshme dhe Rikonstruksion.

Si mund të përfitoni Kredinë për Pasuri të Paluajtshme dhe Rinkonstruksion

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin:
 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qeraja, apo të dyja).

 • Dokumenta Indentifikimi (ID apo Pasaporte)

 • Dokumenta të kolateralit

*Banka rezervon të drejtën të kerkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.
 • Kolaterali: banka pranon si kolateral:

Hipotekë pasuri e paluajtshme me mbulim 150% të vlerës së kredisë

Depozitë me mbulim 110% e vlerës së kredisë

 • Siguri të tjera:

Kërkohet bashkë-huamarrës

Sigurim Jete dhe Prone në masën 110% të kredisë