Kredi për blerje/ndërtim shtepie

Kredi për blerje/ndërtim shtepie

S’ka si shtëpia jote!

Përfitimet nga Kredia për blerje/ndërtim shtepie

 • Këshillim profesional mbi tregun e pasurive të patundshme

 • Orientim drejt investimit më të mirë për ju

 • Përshtatje e kredisë sipas situatës suaj financiare

 • Procesim i shpejtë dhe i thjeshtë

 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë përfitime

Më shumë për Kredinë për blerje/ndërtim shtepie

Kredi për Shtëpi
 • Shuma maksimale: deri në 300,000 Euro.

 • Afati: deri në 25 vjet .

 • Monedha: LEK, EURO

 • Normat e Interesit*:

LEK: 2.4% fiks për vitin e parë ;

LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para ;

LEK: 4.0% fiks 3 vitet e para ;

ME PAS

Të ardhura nga paga/qiraja: B.TH 12M+1.5%(min.4.0%)

Të ardhura të tjera: B.TH 12M+1.6%(min.4.0%)

EUR: 1.4% fiks për vitin e parë;

EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para;

EUR: 3.0% për 3 vitet e para;

EUR: 3.75% për 5 vitet e para;

ME PAS

Të ardhura nga paga/qiraja:Euribor 12M+3.75%(min. 4.0%)

Të ardhura të tjera: Euribor 12M+3.85%(min. 4.0%)

 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë.

Si mund të përfitoni Kredinë për Shtëpi dhe Rikonstruksion

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin:
 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja).

 • Dokumenta Indentifikimi (ID apo Pasaportë)

 • Dokumenta të kolateralit

Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

 • Kolaterali: banka pranon si kolateral:

– Hipotekë Pasuri e Paluajtshme me minimum mbulimi 143%

– Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë

 • Siguri të tjera:

– Kërkohet bashkë-huamarrës

Sigurim jete per shumat mbi 2,000,000 All ne mases 100% te shumes se kredise

Sigurim prone per shumat mbi 1,000,000 All ne masën 110% te shumes se kredise

 

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë për blerje/ndërtim shtepie