Le të njihemi më mirë!


Me plotësimin e të dhënave në fushat më sipër, Ju jepni pëlqimin për procesimin e këtyre të dhënave
Lexo më shumë nga Banka dhe lejoni që Agjenti i Bankës OTP Albania sh.a t’ju telefonojë për një vlerësim paraprak. Banka OTP Albania sh.a siguron subjektet e të dhënave personale se të dhënat e tyre mblidhen dhe përpunohen vetëm për qëllime të realizimit të marrëdhënies bankare, në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.9887, datë 10.3.2008, « Për mbrojtjen e të dhënave personale » dhe aktet nënligjore për zbatim të tij. Për më tepër, lutem referojuni « Politikave të Privatësisë » publikuar në faqen zyrtare të Bankës.Lexo më pak

Të gjitha fushat janë të detyrueshme

Çfarë do të ndodhë?

 1. banka OTP, hapi i pare

  Ju do të telefonoheni nga një agjent i bankës i cili do t’ju bëjë një vlerësim paraprak.

 2. banka OTP, hapi i dyte

  Nëse ju plotësoni kushtet paraprake, agjenti ynë do tju rezervojë një takim në një nga degët e bankës.

 3. banka OTP, hapi i trete

  Aplikimi juaj do të shqyrtohet dhe ju do të njoftoheni për vendimin.

Pyetje dhe Përgjigje

Kredia mund të zgjasë nga 1 deri në 7 vite
Për të aplikuar për Kredinë Konsumatore Ekspres ju duhet të paraqiteni në degë me:
 1. Deklaratë të ardhurash
 2. Kartë identiteti ose pasaportë
 3. Certifikatë familjare
 4. Bashkëhuamarrës
Po, gjithsesi aplikimi do të jetë subjekt aprovimi konform politikave të bankës
Nëse të gjitha kërkesat e bankës janë plotësuar me informacionin tuaj, ju do të merrni një përgjigje brënda ditës së punës së aplikimit tuaj
Po, ju mund të shlyeni kredinë në menyrë të plotë apo të pjesshme kur të dëshironi, duke përmbushur kërkesat e bankës