Këmbim valutor

Exchange

Këmbim valutor

  • Transaksionet “Spot”

  • Marrëveshjet “Forex Forward”

  • Këmbimet valutore

  • Blerjet e letrave me vlerë të borxhit

  • Negocim për normat preferenciale të interesit për depozita

  • Përditësimi periodik mbi tregjet vendase dhe ndërkombëtare të parave dhe “forex”

  • Informacion mbi tregjet aktuale sipas kërkesave të veçanta të klientit