Produkte

Produkte

 • Këmbime valutore / Transaksionet “Spot”

 • Shërbime investimi

 1. Ndërmjetësimi për klientët në ankandet e tregut të titujve të Qeverisë Shqiptare.
 2. Marrja, transmetimi dhe ekzekutimi i urdhrave të klientëve, në lidhje me një ose disa instrumente financiare (brokerimi), në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar.

Titujt subjekt ndërmjetësimi janë:

 • aksionet,
 • instrumentet e tregut të parave,
 • obligacione dhe forma të tjera të instrumenteve financiare të borxhit,
 • kuota të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.
 • Shërbime të kujdestarisë / mirëmbajtjeje të titujve

 • Negocim për normat preferenciale të interesit për depozita

 • Përditësimi periodik mbi tregjet vendase dhe ndërkombëtare të parave dhe “forex”

 • Informacion mbi tregjet aktuale sipas kërkesave të veçanta të klientit