Me Kredinë e Gjelbër GEFF ti mund:

Banka OTP , house logo

të blesh pajisje elektrike për kursimin efiçent të energjisë

Banka OTP , location logo

të kryesh termoizolim të banesës tënde

Banka OTP , beach logo

të kursesh energji elektrike duke instaluar panele diellore

Banka OTP , money logo

Të investosh në dyer dhe dritare

Ju lutem më kontaktoni

Dua të aplikoj!

Nëse keni pyetje ose paqartësi ose ndiheni më komod të dërgoni aplikimin tuaj me anë të një telefonate, një nga agjentët tanë do t’ju përkrahë përgjatë gjithë procesit.


Me plotësimin e të dhënave në fushat më sipër, Ju jepni pëlqimin për procesimin e këtyre të dhënave
Lexo më shumë nga Banka dhe lejoni që Agjenti i Bankës OTP Albania sh.a t’ju telefonojë për një vlerësim paraprak. Banka OTP Albania sh.a siguron subjektet e të dhënave personale se të dhënat e tyre mblidhen dhe përpunohen vetëm për qëllime të realizimit të marrëdhënies bankare, në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.9887, datë 10.3.2008, « Për mbrojtjen e të dhënave personale » dhe aktet nënligjore për zbatim të tij. Për më tepër, lutem referojuni « Politikave të Privatësisë » publikuar në faqen zyrtare të Bankës.Lexo më pak

Të gjitha fushat janë të detyrueshme

Çfarë do të ndodhë?

  1. Banka OTP , landing svg

    Ju do të telefonoheni nga një agjent i bankës i cili do t’ju bëjë një vlerësim paraprak.

  2. Banka OTP , landing svg second

    Nese ju plotësoni kushtet paraprake, agjenti yne do t’ju rezervojë një takim në një nga degët e bankës.

  3. Banka OTP , landing svg third

    Aplikimi juaj do të shqyrtohet dhe ju do të njoftoheni për vendimin.

Si mund të aplikoj për Kredinë e Gjelbër GEFF?

Si mund të përfitoj Kredinë e Gjelbër GEFF?

Për kredinë e gjelbër mund të aplikojnë individë të cilët kanë në pronësi, ose jetojnë në një shtëpi apo banesë dhe planifikojnë të investojnë në efikasitetin e burimeve energjitike për një ekonomi të gjelbër, si: efikasiteti i energjisë dhe burimeve të saj, energjia e rinovueshme, qëndrueshmëri ndaj efekteve të ndryshimeve klimaterike, etj.

Programi “Green Economy Financing Facilities“ (GEFF) mbështetet nga fondet publike të Bashkimit Evropian, Republika e Austrisë, në kuadër të Investimeve të Ballkanit Perëndimor. Projektet e zbatuara, të verifikuara me sukses, dhe të klasifikuara si të pranuara për përfitimin e grantit përfshijnë kategoritë e mëposhtme:

*Për më shumë detaje shihni investimet e pranuara për grante për individë: tabela e granteve

Produktet bankare që përputhen me ofertën e grantit të BERZH janë: kredi konsumatore e pakolateralizuar, kredi hipotekore (përfshirë rikonstruksionet), si dhe kredi për investime në banesë (të njohura dhe pranuara nga GEFF).