FX Forward

Forward

Gëzo momentin!

    Marrëveshjet “Forex Forward” janë kontrata të lidhura ndërmjet klientit dhe bankës, të cilat nënkuptojnë përcaktimin e kursit të këmbimit në kohën e tashme për t’u aplikuar në një datë të ardhshme. Kjo i mundëson personave fizikë dhe institucioneve të mbrohen ndaj luhatejve të pafavorshme të kursit të këmbimit duke përcaktuar një kurs që do të aplikohet në të ardhmen.