Financimi

Financimi

Financimi afat-shkurtër:

 • Overdraft i aprovuar për llogarinë e biznesit

 • Kredi Likuiditeti

 • Lehtësi kredituese për kapitalin qarkullues

 • Letër me vlerë komerciale me ulje

 • Kuadri i faciliteteve të kreditimit – linjat e kreditimit për qëllime të shumëfishta për kapitalin e punës, garanci, letra kreditimi, limitet FX dhe SWAP dhe limitet Forward.

Financimi afat-mesëm dhe afat-gjatë:

 • Shuma minimale: 50,000 Lek

 • Kapital qarkullues permanent

 • Investime dhe punime investimi në Shqipëri dhe përtej kufirit, kudo që SG Group ka prezencë

 • Makineri & pajisje prodhimi dhe mallra të qëndrueshme (afat-gjatë)

 • Prokurimi i pajisjeve dhe mjeteve të transportit

 • Prona pasuri të patundshme: tokë dhe ndërtesë ekzistuese ose që do të ndërtohet (filiali qëndror i korporatës, magazinë, “showroom” (sallë ekspozimi)
  Perveç këtyre, Societe Generale Albania mund të ofrojë lehtësi kredituese “ombrellë” (paketa financimi afatmesëm, afatgjatë) që të shfrytëzohen për projekte të ndryshme të parashikuara për t’u zhvilluar në të ardhmen e afërt (brenda 1 viti).