Financimi Afat-shkurtër

Banka otp, obligacione thesari, kembim valutor, online banking, sms banking, OTPCash Web

Financimi Afat-shkurtër

  • Overdraft i aprovuar për llogarinë e biznesit

  • Kredi Likuiditeti

  • Lehtësi kredituese për kapitalin qarkullues

  • Letër me vlerë komerciale me ulje

  • Kuadri i faciliteteve të kreditimit – linjat e kreditimit për qëllime të shumëfishta për kapitalin e punës, garanci, letra kreditimi, limitet FX dhe SWAP dhe limitet Forward.