Depozita Rising Star

Depozita Rising Star

Shtro rrugën e një ëndrre

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën Rising Star

 • Kjo depozitë ofrohet në monedhën Lekë dhe Euro;

 • Interesa 1.238% EURIBOR 12M + 0.5%, min 0.15%;

 • Shuma minimale : 5,000 LEK/ 50 EUR;

 • Shuma maksimale : Nuk ka kufizim për shumën maksimale për çeljen e produktit;

 • Maturimi : Afati maksimal i një depozite për fëmijë është derisa mbajtësi i saj të mbushë 18 vjeç ;

 • Depozitime : Depozitimet lejohen çdo moment ;

 • Periudha e kreditimit të interesit në llogari : Një herë në vit, në fund të vitit kalendarik ;

Më shumë mbi Depozitën Rising Star

 • Tërheqjet e pjesshme të fondeve nuk do të lejohen;

 • Për mbylljet para kohe aplikohet penalitet për 3 vite interesa;

 • Në rast se tërhiqet shuma e depozituar brenda 30 ditëve para afatit të maturimit, atëherë depozita do të mbyllet dhe klienti përfiton interesat për të gjithë periudhën e plotë të shumës ne depozitë ;

Dokumentat e kërkuara për hapjen e depozitës:

• Për fëmijën:

  • Dokument identifikimi

  • Pasaportë

  • Certifikatë personale e fëmijës

  • Certifikatë lindje (kur depozita hapet për një të porsalindur);

• Për prindërit:

  • Dokument identifikimi

  • Pasaportë

  • Kartë identiteti

  • Certifikatë familjare e muajit të fundit;

• Për përfaqësuesin Ligjor

  • Dokument identifikimi

  • Pasaportë

  • Kartë identiteti

  • Vërtetim nga Gjykata e Rrethit për marrjen e kujdestarisë mbi fëmijën.