Depozita Optimal

Depozita Optimal

Fleksibilitet i parave tuaja

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën Optimal

  • Afati 1 Vit

  • Përfitim interesash çdo fund muaji

  • Mund të tërhiqni fondet në çdo moment duke perfituar interesat e muajve te plote

Më shumë mbi Depozitën Optimal

  • Shuma minimale e kërkuar: 50,000 ALL, 500 EUR, 500 USD;

  • Shuma maksimale: Nuk aplikohet;

  • Sa më e lartë shuma fillestare me të cilën hapet depozita aq më e lartë është norma e interesit që ju përfitoni për këtë depozitë;

  • Monedha: Kjo depozitë mund të hapet në monedhën LEK, EUR dhe USD; Ju do të përfitoni normë interesi të ndryshme në varësi të monedhës së depozitës tuaj;

  • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë rrjedhëse në fund të çdo muaji përgjatë gjithë jetës së depozitës;

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Si mund të përfitoni Depozitën Optimal

Dokumentat që kërkohen për çeljen e një depozite Optimal:
  • Pasaportë ose Kartë Identiteti