Depozita me Afat

Depozita me Afat

Çdo gjë në kohën e vet

Kjo lloj depozite ofron normat e interesit më të larta në krahasim me depozitat e tjera të OTP Bank. Këto interesa kreditohen në llogari në datën e maturimit të depozitës e cila varion sipas zgjedhjes së klientit.

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën me Afat

  • Depozitë kursimi e cila ofrohet në afatet e rëna dakort mes jush dhe Bankës

  • Depozita ofrohet në afatet 1, 3, 6, 12, 24 dhe 36 muaj.

  • Këto afate janë të vlefshme për 5 monedha Lek, Euro, Usd, CHF, GBP

  • Përfitim të interesave në llogarinë tuaj çdo vit, por tërhiqen kur maturohet depozita.

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave

Si mund të përfitoni Depozitën me Afat

Dokumentat që kërkohen për çeljen e një depozite Horizont me normë të përshkallëzuar interesi:
  • Pasaportë ose Kartë Identiteti

  • Shuma minimale për çeljen e depozitës është 50,000 Lek ose 500 njësi në Monedhë të Huaj.