Depozita Horizont

Depozita Horizont

Jepi vlerë kohës

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën Horizont

  • Interesa deri në 2.35% pёr depozitё 5 vjeҫare 3.0% pёr depozitё 7 vjeҫare

  • Kjo depozitë ofrohet në monedhën Lekë;

  • Shuma minimale: 100,000 Lekë;

  • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës;

  • Maturimi: 5 dhe 7 vjet;

  • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë tuaj çdo vit;

  • Kjo depozitë ofron mundësinë e rinovimit automatik;

  • Banka ju ofron mundësinë e tërheqjes së fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi*;

 

 

DEPOZITA  afatgjatë “HORIZONT”

Monedha

Limiti

5 Vjet

7 Vjet

Lekë

Deri në 5,000,000

2.20%

2.70%

Mbi 5,000,000

2.35%

3.00%

Më shumë mbi Depozitën Horizont

  • Ju mund të mbyllni depozitën para afatit të maturimit, por në këtë rast ju nuk do të përfitoni interesin e akumuluar gjatë vitit aktual dhe interesin e vitit të mëparshëm.

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Si mund të përfitoni Depozitën Horizont

Dokumentat që kërkohen për çeljen e një depozite Horizont me normë të përshkallëzuar interesi:
  • Pasaportë ose Kartë Identiteti