Depozita Horizont me Interes të Përshkallëzuar

Depozita Horizont me interes te Pershkallezuar

Depozita Horizont me Interes të Përshkallëzuar

Më shumë kohë, më shumë para.

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën Horizont me Interes të Përshkallëzuar

  • Norma interesi që rriten çdo vit;

  • Përfitim të interesave çdo vit në llogarinë tuaj;

  • Mundësi e tërheqjes se fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi, duke përfituar interesat e viteve te mëparshëm;

Më shumë mbi Depozitën Horizont me Interes të Përshkallëzuar

  • Depozita ofrohet në monedhën Lekë;

  • Shuma minimale: 100,000 Lekë;

  • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës;

  • Maturimi: 5 dhe 7 vjet;

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Interesi i depozitës

Depozita Horizont me Interes të Përshkallëzuar Viti I Viti II Viti III Viti IV Viti V Viti VI Viti VII
5 Vjeçare 1.10% 1.50% 2.00% 2.90% 5.50%
7 Vjeçare 1.00% 1.90% 2.00% 3.50% 4.30% 5.40% 7.10%

Si mund të përfitoni Depozitën Horizont me Interes të Përshkallëzuar

Dokumentat që kërkohen për çeljen e një depozite Horizont me normë të përshkallëzuar interesi:
  • Pasaportë ose Kartë Identiteti