Depozita HAPPY KID

Depozita HAPPY KID

Per femije te lumtur… edhe kur te rriten !

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën HappyKid

  • Shuma minimale e kërkuar: 1,000 ALL, 10 EURO, 10 USD

  • Shuma maksimale: 1,000,000 ALL, 10.000 EURO, 10.000 USD

  • Afati maksimal i kësaj depozite është kur mbajtësi i saj të mbushë moshën 14 vjeç. Afati i maturimit varion në varësi të moshës së titullarit në momentin e hapjes së kësaj depozite nga prindërit ose përfaqësuesit ligjorë

  • Monedha: LEK, EURO dhe USD

  • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë e klientit në fund të çdo viti

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Si mund të përfitoni Depozitën HappyKid

  • Pasaportë ose çertifikatë personale e fëmijës (ose çertifikatë lindje kur depozita hapet për një të porsalindur)

  • pasaportë, ose kartë identiteti e prindit

Dokument shtesë i kërkuar në rast të përfaqësuesit ligjor (jo prindërve):
  • Vërtetim nga Gjykata e Rrethit për marrjen e kujdestarisë mbi fëmijën.