Depozita Elastike

otp depozita elastike

Depozita Elastike

Në dorën tënde!

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën Elastike

  • Derdhje dhe terheqje Cash; klienti është i lirë të veprojë në çdo moment mbi depozitën e tij.

  • Kalim i shumave nga Depozita Elastike në llogari rrjedhëse dhe anasjelltas;

  • Kapitalizimi i interesave të vetë depozitës.

  • Depozita mund të tërhiqet në çdo moment nga klienti

Më shumë mbi Depozitën Elastike

  • Depozita ofrohet në monedhat LEK, EURO, USD, GBP, CHF.

  • Komision mirëmbajtje: 200 Lek ose 2 njësi në Monedhë të Huaj më bazë vjetore.

  • Shuma minimale e çeljes është 10.000 Lek ose 100 njësi në Monedhë të Huaj;

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave