Depozita e Përshkallëzuar

Depozita e Përshkallëzuar

Muaj pas muaji

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën e Përshkallëzuar

 • Investim në LEK, EUR dhe USD

 • Kohëzgjatja 12 muaj

 • Interes në rritje nga muaji në muaj

 • Arrin vlerën maksimale në muajin e fundit

 • Përfitoni interesat edhe nëse mbyllni depozitën për muajin e plotë

Më shumë mbi Depozitën e Përshkallëzuar

Karakteristikat kryesore të Depozitës së Përshkallëzuar janë:

Shuma Minimale: 50,000 LEK, 500 Euro, 500 USD

 • Shuma Maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës

 • Maturimi: Kjo depozitë ofrohet vetëm për një periudhë 12-mujore

 • Monedha: LEK, EUR dhe USD

 • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë tuaj vetëm në fund të afatit ose në rast të thyerjes para afatit në momentin e thyerjes por vetëm interesi i përfituar për muajt e plotë.

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Si mund të përfitoni Depozitën e Përshkallëzuar

Dokumentat e kërkuara:
 • Pasaportë ose Kartë Identiteti

 • Shuma Minimale: 50,000 LEK, 500 Euro, 500 USD