Debitim Direkt

Debitim Direkt

Debitim Direkt

Përfitimet nga Debitimi Direkt

 • Pagesa mund të kryhet automatikisht nga llogaria juaj, pa qenë e nevojshme që ju të jeni i pranishëm në degë.

 • Shërbimi është falas

Ju mund të kryeni pagesën mujore të faturës së:
 • ALBTELECOM

 • OSHEE

 • Telekom

 • Vodafone

 • UKT

Më shumë mbi Debitimin Direkt

 • Afati – Ky shërbim fillon dhe mbaron me autorizimin dhe revokimin me shkrim të autorizimit nga ana e klientit.

 • Pagesat kryhen një herë në muaj dhe datën e pagesës e përcakton banka.

 • Klienti mund të urdhërojë më shumë se një pagesë me Debitim Direkt nga e njëjta llogari.

 • Ju duhet të autorizoni Bankën për të aktivizuar shërbimin e Debitimit Direkt