Debitim Direkt

Debitim Direkt

Debitim Direkt

Përfitimet nga Debitimi Direkt

  • Pagesa mund të kryhet automatikisht nga llogaria juaj, pa qenë e nevojshme që ju të jeni i pranishëm në degë.

  • Shërbimi është falas

Ju mund të kryeni pagesën mujore të faturës së:
  • ALBTELECOM

  • OSHEE

  • Telekom

  • Vodafone

Më shumë mbi Debitimin Direkt

  • Afati – Ky shërbim fillon dhe mbaron me autorizimin dhe revokimin me shkrim të autorizimit nga ana e klientit.

  • Pagesat kryhen një herë në muaj dhe datën e pagesës e përcakton banka.

  • Klienti mund të urdhërojë më shumë se një pagesë me Debitim Direkt nga e njëjta llogari.

  • Ju duhet të autorizoni Bankën për të aktivizuar shërbimin e Debitimit Direkt