Debit Mastercard

MasterCard Standard

KUSHTET E PUNËS

 • Vlefshmëria: 5 Vjet.

 • Mundësia e marrjes së PIN nëpërmjet SMS.

 • 0% komision për tërheqje në ATM e OTP Bank.

 • Pagesa dhe blerje në Internet dhe në POS, brenda dhe jashtë vendit.

 • Autorinovimi:Në momentin e skadimit të kartës ekzistuese, nëse klienti nuk paraqitet në Bankë për të kërkuar mosrinovimin, automatikisht prodhohet karta e re.

 • Mundësi mbyllje para afatit: Klienti mund të mbyllë kartën në çdo moment duke bërë një kërkesë pranë degës.

 • Komisione të aplikueshme sipas kushteve të punës në fuqi.

SHËRBIMET E OFRUARA

Shërbimet që do të përfitoni nga paisja me kartën e debitit MasterCard:
 • Tërheqje parash në ATM brenda dhe jashtë vendit:

Shuma maksimale ditore: 70,000 ALL

Numri maksimal i tërheqjeve ditore: 10

 • Blerje në pika shitjeje (POS) brenda dhe jashtë:

Shuma maksimale ditore: 200,000 ALL

Numri maksimal i pagesave: pa limit

 • Blerje në Internet:

Shuma maksimale ditore: 35,000 ALL

 • Monedha: LEK

 • Limiti maksimal ditor i përdorimit të kartës për tërheqje në ATM, pagesa në POS dhe blerje në Internet: 300,000 ALL

 • Limiti maksimal javor i përdorimit të kartës për tërheqje në ATM, pagesa në POS dhe blerje në Internet : 500,000 ALL

 • Limiti maksimal mujor i përdorimit të kartës për tërheqje në ATM, pagesa në POS dhe blerje në Internet : 700,000 ALL

Limitet e mësipërme janë vendosur paraprakisht nga banka. Me kërkesë të klientit këto limite mund të ndryshohen dhe ti përshtaten nevojave të tij.
 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

 • Ndryshim i kodit PIN në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

 • Klienti ka mundësi të zhbllokojë PIN off line në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

SIGURIA ONLINE

 • Përdorimi i kartave është vazhdimisht në rritje, prandaj duhet të jemi vigjilent në përdorimin e tyre për blerje në internet.

 • Për këtë OTP Bank ka përgatitur një instruksion me pikat kryesore që duhet të kihen parasysh gjatë blerjeve me kartë në internet.

Udhëzuesin mund t’a gjeni duke klikuar këtu.