Aneksi 04 – Ekstrakt nga Politika e Perputhshmerise