Agro Progres

Kredia Agro Progres

Njerëz. Përkushtim. Natyrë.

1. Agro Mini, kredi afatshkurtër që ofrohet për financim të ushtrimit të aktivitetit bujqësor; dhe

2. Agro Kredi, kredi afatgjatë që ofrohet për financim blerje pajisjesh bujqësore dhe investime në sera, stalla etj.

Përfitimet nga Kredia Agro Progres

 • Mundësi shumë e mirë për ju si fermer apo investitor, me qëllim zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit tuaj agrar.

 • Mundësi për të ripaguar kredinë me këste të çrregullta duke u bazuar në ciklin e prodhimit.

 • Nuk kërkohet kolateral për Agro Mini; ndërkohë që duke ofruar tokën bujqësore si kolateral, fermerët mund të përfitojnë një shumë më të madhe kredie.

 • Lehtësira në dokumentacionin e kërkuar: nuk është e detyrueshme paraqitja e liçenses së fermerit.

Më shumë mbi Kredinë Agro Progres

Agro Mini
 • Shuma minimale: 50,000 Lek

 • Shuma maksimale: 500,000 Lek

 • Monedha: LEK

 • Afati: kohëzgjatja maksimale është 84 muaj.

 • Interes i ndryshueshëm në varësi të kohëzgjatjes së kredisë :

0 deri në 1 vjet : Norma e interesit 5.5%

1 deri në 2 vjet : Norma e interesit 6.5%

2 deri në 3 vjet : Norma e interesit 7.5%

3 deri në 5 vjet : Norma e interesit 8.5%

5 deri në 7 vjet : Norma e interesit 9.0%

 • Mënyra e Ripagesës: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund të ri-paguhet me këste jo të rregullta.

 • Pagesa të Parakohshme: banka pranon shlyerje të pjesshme ose të plotë të kredisë përpara afatit të maturimit bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

 • Kolaterali: Nuk kërkohet kolateral dhe as sigurim jete.

Agro Kredi
 • Shuma minimale: 1,000,000 Lek.

 • Shuma maksimale: 2,000,000 Lek. Financim deri në 70% të vlerës së investimit.

 • Monedha: kjo kredi ofrohet në monedhat LEK dhe EUR.

 • Afati: afati minimal i shlyerjes është 6 deri në 84 muaj.

 • Norma e Interesit: LEK: B.TH + 4.5% (min 8.5%); EUR: Euribor. + 9% .

 • Mënyra e Ripagesës: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund të ri-paguhet me këste të çrregullta

 • Pagesa te Parakohshme: banka pranon shlyerje te pjesshme/plota te kredise perpara afatit te maturimit bazuar ne Kushtet e Punes ne fuqi.

 • Kolaterali: Toka bujqësore kërkohet si kolateral. Gjithashtu, për shumat mbi 1,000,000 Lek kërkohet sigurim jete.

 • Sigurime: Kërkohet sigurimi i pronës në rastin e Kredisë Agro në masën 110% për ekspozimet mbi 1,000,000 Lekë si dhe sigurim jete deri në masën 100% për ekspozimet mbi 2,000,000 Lekë.

Si mund të përfitoni Kredinë Agro Progres

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni tek Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

Agro Mini

 • Dokumenta indentifikimi (pasaportë, kartë identiteti).
  Çertifikatë Familjare.
  Liçensë (nese ka).

 • Çertifikatë pronësie për tokën, fermën ose serën.

 • Konfirmim i komunës për numrin e gjësë së gjallë në pronësi dhe/ose konfirmim nga komuna për tokën e mbjellë.

Agro Kredi

Përveç dokumentave të mësipërme, për kredinë Agro, kërkohen:
 • Nëse kredia do të përdoret për investime, kërkohet një Plan Investimi (i thjeshtë).

 • Dokumenta të rifreskuara të pronës që do të ofrohet si kolateral (toka bujqësore, sera ose ferma.